دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا، Islamic Azad University Neka Branch
Home Mail us RSS-feed
011-3477-5442

تصاویر
حراست

حراست پشتوانه اي محكم براي سلامت جامعه اداري

 وظيفه اصلي حراست ، مواظبت از سلامت سازمان است ؛ چرا كه هر سازماني جهت نيل به اهداف خود به سلامت دروني و بيروني نياز دارد. از آنجا كه سلامت هر سازمان همواره در معرض آلودگي ها و تهديد هاي دروني و نفوذي است ، براي حفظ سلامت و پيشگيري از آلودگي ها نيازمند سيستمي هستيم كه با دقت زياد اولاً :از نفوذ آفت ها به داخل سيستم جلوگيري كند . ثانياً :با تشخيص و شناخت آفت هاي دروني ، زمينه هاي علاج به موقع و سلامت سازمان را فراهم سازد .

بیشترکمتر

 بنابراين حضور حراست در عرصه فرآيندهاي سازماني ، همواره در جهت دستيابي به دو هدف عمده زير است :
1-    هدف كلان و راهبردي :حفظ و ارتقاي توان حفاظتي و امنيتي سازمان به منظورپيش برد اهداف سازمان .
2-  اهداف عملياتي : همراهي و مساعدت مديران با ارائه مشورت هاي موثر و اطلاع رساني به موقع ، اعمال نظارت ها و انجام اقدام هاي موثر جهت حفاظت همه جانبه از ايمني و سلامت منابع سازمان .
- وظايف مديريت حراست براي رسيدن به اهداف:
1- حفاظت و صيانت از كاركنان در برابر آسيب ها و تهديدات احتمالي  2-  اطلاع رساني به موقع از وضعيت سيستم به مراجع ذي صلاح.3- حفاظت از اماكن، تأسيسات و تجهيزات  4- حفاظت ازاسناد5- انجام مأموريت هاي محوله از سوي مرجع ذيصلاح
سه نقش اساسي حراست به منظور پيشگيري از وقوع تخلف‌ها در سازمان به شرح زير مي باشد:
اول : نقش هشدار دهنده يا پيشگيري كننده .
دوم : نقش اصلاح كننده يا درمان كننده .
سوم : نقش جداكننده از سيستم .
اين وظيفه خطير حراست از جهاتي شبيه به نهادهاي بهداشتي درماني است چنانچه اين نهاد در ابتدا سعي بر آن دارد
كه ابتدا از هر آلودگي و بيماري پيشگيري نمايد و در مرحله بعد اگر احتمالاً كسي آلوده شد او را درمان نمايد و در نهايت اگر دو روش قبلي موثر واقع نشد او را همچون يك عضو مرده و فاسد شده بدن از سيستم جدا كرده و دور بياندازد
چنين نقشي را حراست در سازمان ايفاد مي كند . حراست در هر سازمان با پيش بيني نوع تخلف ها و جرايمي كه ممكن است در آن سازمان به وقوع بپيوندد سعي مي كند به انحاء مختلف ، چشم و گوش كاركنان آن سازمان را به روي دام ها
و كمين هاي سر راه گشوده و آنها را هوشيار و آگاه سازد .
با اين كارها اولاً : جلوي خسارت هاي احتمالي كه مسلّماً هزينه هاي سنگيني براي سيستم در برخواهد داشت، گرفته
مي شود .
ثانياً : به اين وسيله جلوي انتشار تخلف ها و انحراف ها در بين كاركنان گرفته مي شود .
پيشنهاد هاي حراست در جهت كاهش بروز عوامل سازماني ترويج فساد در سيستم
*شفاف سازي قوانين .
     * استقرار نظامهاي سنجش عملكرد كاركنان .
     * شايسته سالاري در عزل و نصب ها .
     * مشاركت دادن كاركنان در اداره امور .
     *ملزم ساختن واحدها به پاسخگويي .
     * و ......
کوتاه سخن آخر
 اطلاعات شما حتي اگر بسيار ناچيز به نظر رسد شايد براي رسيدن به هدفي كه ما و شما به دنبال آن هستيم راهنمايي بزرگي باشد . بنابراين در جهت سالم سازي محيط ،ما را ياري نمائيد .
JavaScript
0