دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا، Islamic Azad University Neka Branch
Home Mail us RSS-feed
011-3477-5442

تصاویر
هاشم بالویی، روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا
روابط عمومی

روابط عمومي يعني ارتباط دو طرفه با مردم،تعامل با مردم، ايجاد دوستي و مهر است.

 زماني که سخن از روابط عمومي است و ديدگاه ها و فعاليت هاي مختلفي را براي آن تعريف مي کنيم، جملگي سخن از ارتباط دو طرفه با مردم،تعامل با مردم، ايجاد دوستي و مهر است. دنياي امروز روابط عمومي ها رسانه ها در اين خصوص جايگاه ارزنده اي دارند روابط عمومي بهترين نمايانگر اوضاع داخلي سازمانها ازيك سو وازسوي ديگر منعكس كننده چگونگي مسايلي است كه درآن نهاد مي گذرد.سلامت يك دستگاه به اتصال اجزاي آن وهم نوايي وهم سازي آنها ارتباط دارد.روابط عمومي ها مي توانند فعاليت نهادها را ارزيابي ومنعكس كنند ومشخص كننده روش ها ونقص هاي دستگاه مربوط خودباشند. يا به روايتي روابط عمومي آينهاي براي انعكاس دقيق رخدادهاي درون و برون سازماني است .
بیشترکمتر

از آنجائيکه به عنوان قلب تپنده سازمانهاونهادها عمل مي کند و به عنوان چشم بيناي ادارات مطرح مي شود. همچنين دايره المعارف " وبستر " مي نويسد روابط عمومي همان چيزي است که اگر درست شناخته شود و به طور اصولي به آن پرداخته شود عنصري اساسي براي به تحقق پيوستن ارزشها، ايجاد تفاهم متقابل، درک درست واقعيت، موقعيتهاي شغلي و اجتماعي و صدها هدف ديگر است.
در نتيجه نهاد روابط عمومي چيزي جداي از تشكيلات يك سازمان و يا يك دستگاه اجرائي نيست ، فرايند امور در روابط عمومي به گونه اي است كه نهايتا به تحقق اهداف يك سازمان كمك مي نمايد ، هر دست اندركار روابط عمومي بايستي بپذيرد خود را در خدمت اهداف سازماني قرارداده است هر چند مدعي آزادي در فكر و يا استقلال در عمل باشد ، ما چيزي به نام روابط عمومي آزاد و مستقل نداريم ، روابط عمومي مدعي منافع مردم در سازمان و مدافع منافع سازمان در ميان مردم است و اين كار را از طريق مجموعه مديريتي كه به آن وابسته است انجام مي دهد. روابط عمومي در متن است نه در حاشيه ضرورت است نه لوکس در خود مديريت است نه در بيرون آن. پس حق است اگر بگوييم هر مديريتي سزاوار همان روابط عمومي است که دارد.در هزاره سوم ميلادي روابط عمومي را فلسفه مديريت مي دانند و مسلم است که ارزش، اعتبار و اهميت هر پديده اي را بايد در فلسفه آن جستجو کرد.دکتر حميد نطقي بنيانگذار روابط عمومي علمي در ايران در تعريفي که از روابط عمومي از او خواسته شد معتقد است: روابط عمومي وکيل مدافع سازمان در بيرون و مدعي العموم در داخل سازمان است

JavaScript
0